LIONS CLUB AGARTALA ROYALS

Club Slogan

Establish Date :

PST

Bhaswati Datta Majumder

President

Abhijit Laskar

Secretary

Srikanta Dhal

Treasurer


Club Member

Uday Sankar Biswas

Kuntal Roy Choudhury

Madhuchanda Saha

Tuhina Das

Shyamaljit Malakar

Paramita Biswas

Abhijit Laskar

Ninku Bhattacharjee

Srikanta Dhal

Subhayan Debnath

Sankar Debnath

Sanjoy Paul

Uttam Debnath

Mandabi Sengupta

Biswajit Banik

Subasish Bhattacharjee

Biplab Naha

Nantu Debnath

Bhaswati Datta Majumder

Subhasish Chakraborty

Subrata Bhowmik

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR