LIONS CLUB BIJOYNAGAR

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Rahul Agarwal

Munmun Agarwal

Pooja Agarwal

Rajkamal Choudhury

Dr.hiramoni Kalita Choudhury

Pankaj Agarwal

Kusum Agarwal

Manish Kumar Jain

Poonam Jain

Manoj Kumar Jain

Seema Jain

Ankit Agarwal

Hemlata Agarwal

Amit Sethi

Sunita Sethi

Ritu Agarwal

Aashish Kumar Jain

Priya Jain

Umashankar Agarwal

Shyamsunder Agarwal

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR