LEO CLUB SILCHAR

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Arindam Goala

Priyanka Sarda

Reshmi Mitra

Reema Mitra

Manmohan Agarwal

Karnika Dutta

Shrestha Paul

Yash Binaykya

Biplob Nag

Sudarshan Sarda

Vaibhab Jain

Suraj Chakraborty

Gargee Nath Mazumder

Abhishek Goala

Santanu Gour

Tushar Binaykya

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR