LIONS CLUB UDALGURI

Club Slogan

Establish Date :

PST

Pulin Das

President

Jnana Nath Daimari

Secretary

Dayal Talukdar

Treasurer


Club Member

Vinod Kumar Chorarla

Hem Chandra Rabha

Braja Kumar Kakati

Debajit Pathak

Santana Das

Kanta Agarwala

Sujata Bajaj

Harichand Awarwala

Rohit Chandra Brahmah

Phanindra Sutradhar

Phana Dhar Ojam

Ashok Bajaj

Kshama Bajaj

Manoj Kumar Bajaj

Pulin Das

Jnana Nath Daimari

Dayal Talukdar

Nripen Das

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR