LIONS CLUB BRAHAMAN SASHAN CENTURION

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Binayak Das

Raju Das

Manmoth Kumar Malakar

Panna Mohanta

Sita Malakar

Jana Das

Subir Kumar Deb

Rishi Das

Dipak Mohanta

Kakoti Das

Abhijit Paul

Taniya Choudhury

Purabi Nath

Anup Kanti Ghosh

Jyotishman Purkyastha

Ratnajit Paul

Anjan Nath

Tapasree Nath

Joydeep Purkyastha

Prabal Kanti Mohanta

Debajyoti Nath

Pranab Mohanta

Sagar Choudhury

Kabita Mohanta

Sutapa Choudhury

Pradip Kanti Nath

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR