LIONS CLUB KALAIN

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Rabijit Dhar

M J Barbuniya

Rofik Uddin Barlaskar

Najrul Islam Barbhuiya

Dr Manjural Haque

Banani Bhattacharjee

Ratna Chakraborty

Chandana Dhar

Sazida Begam Barlaskar

Suman Bhoumik

Jakir Hussain Khan

Sahabuddin Choudhury

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR