LEO CLUB KARIMGANJ YOUTH

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Hira Paul

Sohan Biswas

Srinath Banik

Samarjit Nandy

Bithika Choudhury

Biswarup Deb

Manojit Dhar

Anuradha Paul

Rahul Biswas

Prateem Kumar Deb

Janmajit Acharjee

Prosun Ghosh

Parashar Ghosh

Abhishek Chakraborty

Subhajit Dutta

Dipananda Das

Anirban Ghosh

Riya Agarwal

Tapash Paul

Ankita Deb

Aniruddha Nandi

Moon Dey

Mayurakhi Bhowmik

Chandrika Dutta

Shivaji Paul

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR