LIONS CLUB HAILAKANDI CENTURION

Club Slogan

Establish Date :

PST

Santanu Bandyopadhyay

President

Abhishek Shome

Secretary

Tilak Kangsha Banik

Treasurer


Club Member

Ajit Chandra Paul

Amarjit Deb

Ashok Kumar Paul

Nandini Chakravarty

Pradip Ghosh

Murshed Ahmed Choudhury

Tilak Kangsha Banik

Arunava Dey

Dipankar Basak

Jayshree Deb

Sudip Kumar Deb

Abhishek Shome

Chandrani Bhattacharjee

Sukanya Choudhury

Arunima De Bhattacharjee

Rajesh Saha

Dilip Kumar Dey

Kumarjit Sengupta

Jaysree Chakravarty

Sujit Chandra Paul

Sanjib Choudhury

Munni Sengupta

Ankita Saha

Kamruz Zaman Barbhuiya

Rajsankar Saha

Biswajit Nath

Debojyoti Goswami

Indira Bhattacharjee

Santanu Bandyopadhyay

Himabrata Chakravarty

Mahboob Ahmed Choudhury

Nilotpol Deb

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR