LIONS CLUB KATIGORAH GREATER

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Subrata Ranjan Dhar

Uttam Kumar Nath

Anita Dhar

Dibyojyoti Paul

Debojyoti Choudhury

Dharmendra Deb

Babli Nath

Dr.minhaz Ul Abid Choudhury

Shamindra Paul

Dr Haripada Deb

Sukhendu Kar

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR