LIONS CLUB KATIGORAH GREATER

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Subrata Ranjan Dhar

Uttam Kumar Nath

Anita Dhar

Dilwar Hussain Barbhuiya

Dipak Mohanta

Dibyojyoti Paul

Debojyoti Choudhury

Dharmendra Deb

Babli Nath

Satish Giri

Dr.minhaz Ul Abid Choudhury

Shamindra Paul

Dr Haripada Deb

Sukhendu Kar

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR