LIONS CLUB GUWAHATI SOUTH

TOGETHER IS STRENGTH

Club Slogan

Establish Date :19-12-2001

PST

Arup Paul Choudhury

President

Rupamesh Saikia

Secretary

Hiranmayee Phukan

Treasurer


Club Member

Shila Banik

Sampa Sarkar

Arup Paul Choudhury

Sona Dutta

Anupam Thakuria

Suresh Babu Menon

Subhra Banik

Purabi Nath

Achyut Baishya

Reba Dutta

Debabrata Sarkar

Poonam Devi

Sumana Sarkar

Lovi Paul Choudhury

Rupamesh Saikia

Hiranmayee Phukan

Rup Shekar Deka

Runjy0Ti Hazarika Bora

Partha Pratim Nath

Mandira Chanda

Krishnanjan Chanda

Ritesh Kumar Thakur

Nabajit Das

Pritom Hatikakoty

Vijay Nand Mishra

Archana Mishra

Murchana Deka

Juri Thakuria

Neelom Goswami

Sagar Debnath

Haimontika Dutta

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR