LIONS CLUB GUWAHATI SOUTH

TOGETHER IS STRENGTH

Club Slogan

Establish Date :19-12-2001

PST

Sampa Sarkar

President

Hiranmayee Phukan

Treasurer

Neelom Goswami

Secretary


Club Member

Shila Banik

Sampa Sarkar

Hemanta Kumar Sarmah

Arup Paul Choudhury

Sona Dutta

Anupam Thakuria

Subhra Banik

Purabi Nath

Achyut Baishya

Debabrata Sarkar

Poonam Devi

Sumana Sarkar

Rupamesh Saikia

Hiranmayee Phukan

Rup Shekar Deka

Roonjyoti Hazarika Bora

Partha Pratim Nath

Mandira Chanda

Krishnanjan Chanda

Ritesh Kumar Thakur

Murchana Deka

Juri Thakuria

Neelom Goswami

Sagar Debnath

Shyamalie Baruah

Rituparna Debnath

Kaushik Kumar Dey

Nirmal Kumar Bhura

DISTRICT GOVERNOR

B S Rathod

Imme. Past District Governor

Seema Goenka - FVDG

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

PANKAJ KUMAR PODDAR

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR