LEO CLUB GUWAHATI CITY II

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Mudit Jain

Gaurav Bhageria

Himanshu Jain

Vinita Singhi

Gautam Agarwalla

Shreya Sonthalia

Shruti Sonthalia

Aditi Sonthalia

Pragalbh Agarwal

Darshan Soni

Anita Prajapati

Rahul Sharma

Aditya Choudhury

Vivek Choudhury

Shubham Choudhury

Mudit Dudhoria

Sushil Poddar

Ankur Agarwal

Khushi Khetawat

Abhinav Patwary

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR