LIONS CLUB TURA

Club Slogan

Establish Date :

PST

Manoj Beriwal

President

Abhijit Bhattacharjee

Secretary

Ashok Khandelwal

Treasurer


Club Member

Manoj Beriwal

Suresh Kr Agarwala

Abhijit Das

Bidyut Kullar

Dipti Kullar

Rajesh Jatia

Prachi Jatia

Partha sarathi Kar purkaystha

Bharati purkaystha

Aruna Agarwal

Suman Agarwala

Anju Beriwal

Ashok Khandelwal

Anusgree Khandelwal

Praveen Panthi

Anita Panthi

Anil Kumar Agarwala

Dimple Agarwala

Anip Khandelwal

Kripan Ch. Nag

Abhijit Bhattacharjee

Vikash Agarwala

Alpana Nag

Antara Bhattacharjee

Sonam Agarwala

Bhaskar Roy

Debdatta Roy

Tapan Goswami

Sudip Chanda

Lion Soma Chanda

Lion Armstrong D Shira

Lion Ramesh Agarwala

Lion Manisha Agarwala

Lion Madhushree Agarwala

Dylan Minty Sangma

Urvashi Ch Marak

Pankaj Agarwala

Clofida A Sangma

Gobindo Kundu

Meera Prasad

Naresh Kumar Jajodia

Kalidas Prasad

Siddharth Khetawat

Pooja Khetawat

Rohit Prasad

Subhajit Raha

Piya Saha

Rina Saha

Abhik Das

Jaldhar Saha

Nirmala Saha

Clitus W Momin

Movita Ch Momin

Swapan Mahanta

Sonny Pariat

Beauty Marak

Gisilchi M Sangma

Kamal Agarwal

Pankhuri Verma

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR