LIONS CLUB AGARTALA GALAXY

Club Slogan

Establish Date :

PST

Shyamal Saha

President

Nepal Saha

Treasurer

Subrata Banik

Secretary


Club Member

Champa Lal Ladhar

Mainpal Singh

Ram Awtar Jha

Dilip Roy

Nepal Saha

Tapas Sen

Dipankar Das

Anjan Nath

Nanda Dulal Paul

Shyamal Saha

Pranab Das

Kishor Kumar Saha

Subrata Saha Sinha

Jhuma Bhattacharjee Das

Rupak Roy

Subrata Banik

Sekhar Chandra Podder

Amit Bhaumik

Bhargab Bhattacharjee

Ratan Ray

Manasij Chakma

Biswajit Saha

Phalguni Banik

Dilip Sarkar

Bikas Ghosh

Nirmal Kumar Bhura

DISTRICT GOVERNOR

B S Rathod

Imme. Past District Governor

Seema Goenka - FVDG

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

PANKAJ KUMAR PODDAR

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR