LIONS CLUB AGARTALA GALAXY

Club Slogan

Establish Date :

PST

Dilip Roy

President

Pranab Das

Secretary


Club Member

Champa Lal Ladhar

Mainpal Singh

Ram Awtar Jha

Dilip Roy

Nepal Saha

Tapas Sen

Tapas Deyroy

Dipankar Das

Anjan Nath

Nanda Dulal Paul

Arunangshu Roy

Shyamal Saha

Pranab Das

Kishor Kumar Saha

Subrata Saha Sinha

Jhuma Bhattacharjee Das

Rupak Roy

Riya Majumder

Subrata Banik

Sekhar Chandra Podder

Amit Bhaumik

Bhargab Bhattacharjee

Manish Debnath

Ratan Ray

Manasij Chakma

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR