LIONS CLUB JAGIROAD

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Abdus Samad

Bakul Chandra Sarkar

Satya Ranjan Saha

Sandip Agarwal

Munin Borathakur

Sujit Dutta

Samir Das

Thaneswar Agarwala

Bikash Jain

Sunil Jain

Upama Saikia

Sanjay Agarwal

Narayan Prasad Sarmah

Rajesh Deka

Kanai Lal Bhowmik

Lakshmi Das

Sanjay Kumar Jain

Lion Mridul Kumar Das

Jitu Roy

Kamal Dey

Dilip Paul

Sanjib Saikia

Atanu Prasad Borah

Ajay Agarwal

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR